AVW

Eerste afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. Voorheen moest u later terugkomen voor een eerste behandeling en was het alleen toegestaan de om tijdens de eerste afspraak een intake te doen.

Voor u betekent dit dat zowel de kosten voor een intake (met eventueel een screening, wanneer u zonder verwijzing komt) als de kosten voor een eerste behandeling in rekening gebracht zullen worden en dat u direct geholpen wordt aan uw klachten. We zullen de eerste keer dan ook langer bezig zijn dan de reguliere tijd van 25 minuten.

Betaling

De behandeling en intake zullen aan het eind van de afspraak direct betaald moeten worden, dit kan per pin. U ontvangt via email een gespecificeerde nota, die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u een deel of het geheel vergoed. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan welke kosten u vergoed krijgt. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden onder “niet-gecontracteerde zorg”. Er zijn verzekeraars die een verwijzing noodzakelijk achten. Heeft u hier vragen over kunt u altijd bij mij terecht.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, ongeacht de reden, dient u minimaal 48 uur vooraf deze afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Wanneer u binnen deze 48 uur een afspraak afzegt of niet komt opdagen zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden. (zie tabel) Deze kosten kunt u niet indienen bij uw verzekering en komen dus voor uw eigen rekening. Afzeggen kan telefonisch of via email.

Het is echter raadzaam voor de continuïteit van de behandeling afspraken niet af te zeggen.

Niet-gecontracteerde zorg

Zoals u heeft kunnen lezen werkt deze praktijk zonder contracten met verzekeraars. Dit is omdat ik van mening ben dat de kwaliteit van zorg in de daadwerkelijke behandeling zit en niet in het naleven van de regels die verzekeraars mij als therapeut opleggen. De eisen die verzekeraars aan therapeuten stellen worden steeds uitgebreider op een manier dat de therapeut beperkt wordt in zijn of haar behandelwijze en bedrijfsvoering. Contractering zoals beoogd door het ministerie heeft er in geresulteerd dat een therapeut een standaard contract opgestuurd krijgt, waarbij geen discussie bestaat over de inhoud ervan. Onafhankelijke kwalitatieve zorg is waar ik voor sta!

Eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk voor vermiste of verloren voorwerpen/eigendommen.

Klachten

Daphne van der Heijden is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Mocht u een klacht of opmerking hebben of enigerwijs andere problemen ervaren dan dient u eerst schriftelijk (mail of post) deze klacht kenbaar maken bij de praktijk. Dan zal er eerst gezamenlijk geprobeerd worden tot een oplossing te komen.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten ruimte waarmee uw privacy is gewaarborgd.

Er zal geen informatie over u of uw gezondheid bij derden terecht komen zonder uw toestemming, in overeenstemming met de nieuwe wet omtrent de privacy. Daarom hebben wij een Privacy Policy opgesteld, welke hier te vinden is. Privacy Policy Iris Fysiotherapie

Niet roken

Binnen de praktijk, en alle ruimten die daar bij horen, is het niet toegestaan te roken.

Te laat

Indien u te laat komt voor een afspraak gaat dit van uw eigen gereserveerde behandeltijd af.

Prijswijzigingen

Jaarlijks zal de praktijk alle tarieven heroverwegen en indien nodig aanpassen.

Uitgebreide Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 60 INGB 0006834530 ten name van Iris Fysiotherapie te Voorburg
Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met alle bovenstaande voorwaarden.